อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม มอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม มอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๑,๕๕๖,๐๐๐ บาท วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๓๐ น.
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม