อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-16]โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการจัดกิจกรรมในการศึกษา เพราะกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง จึงได้สนับสนุน
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ของกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จำนวน 9 โรงเรียน เข้าค่ายพักแรม
ณ แคมป์อู่ทองสักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 370 คน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2552

งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 202,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.ขวัญชัย พันธ์ภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม