อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-24]มอบอุปกรณ์โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลน(กลุ่ม ๗)

นายพเยาว์ เนียะแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลน(กลุ่ม ๗)จำนวน ๑๕ โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสร้างให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

การแข่งขันกีฬาจัดในวันที่ 5-6 มีนาคม 2552 งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 85,703 บาท
มอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552