อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-04-24]ประชุมประชาคมท้องถิ่น อ.กำแพงแสน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัด โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555
ในเขตพื้นที่ อ.กำแพงแสน เพื่อรับฟังปัญหา และดำเนินการแก้ไข โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้
ปัญหาที่ จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรจุโครงการแก้ปัญหาลงในแผนสามปี
โดยมีนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุม พร้อมทั้งสมาชิก
สภาในเขตพื้นที่ วันที่ 24 เมษายน 2552