กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดการอบรมชี้แจงผู้ที่จะลงสมัครรับเลืออกตั้งเป็นนายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. อบจ.นครปฐม จัดการอบรมชี้แจงผู้ที่จะลงสมัครรับเลืออกตั้งเป็นนายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อบจ.นครปฐม โดยวิทยากรจาก กกต.จังหวัดนครปฐม ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะที่กำหนด และที่ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ข้อห้าม,ความผิดตามกฎหมายและวิธีการในการหาเสียงเลือกตั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
สอบถาม