อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม