อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอำเภอเมืองนครปฐม

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ชั้น 3)