กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. อบจ.นครปฐม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. อบจ.นครปฐม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งแรก
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
สมาชิกสภา จำนวน 30 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ในที่ประชุม
มีการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ได้แก่
    1. นายเอนก ตะโกพ่วง    ส.อบจ. ​เขต 3 อ.นครชัยศรี        เป็นประธานสภา อบจ.
    2. นายเอกภพ แพรอัตถ์  ส.อบจ. ​เขต 6  อ.เมืองนครปฐม  เป็นรองประธานสภา อบจ. คนที่ 1
    3. นางทิพวรรณ หิรัญ​      ส.อบจ. ​เขต 4  อ.สามพราน       เป็นรองประธานสภา อบจ. คนที่ 2
    4. นางแสงเดือน หลักแดน ผู้อำนวยการกองกิขจการสภา   เป็นเลขานุการสภา อบจ.
มีการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาฯ 5 ท่าน ได้แก่
    1. นายชรินทร์ ศรีศิริวัฒน์            ส.อบจ. ​เขต 1 อ.กำแพงแสน
    2. นายเกรียงศักดิ์ เนตรประจักษ์​  ส.อบจ. เขต​ 2 อ.ดอนตูม
    3. นายบุญสร้าง จันทร                ส.อบจ. เขต 2 อ.สามพราน
    4. นายสมยศ สุขตะโก​                ส.อบจ. เขต1  อ.นครชัยศรี
    5. นายอานนท์ อายุบเคน​            ส.อบจ. เขต​ 2 อ.บางเลน
มีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม​ 5 ท่าน ได้แก่
    1. นายวิชาญ พรหมเอียด            ส.อบจ. เขต 3 อ.เมืองฯ
    2.ธเนศ​ โชครัศมีศิริ                     ส.อบจ. เขต 7​ อ.เมืองฯ
    3.นายศุภโชค​ ศรีสุขจร                ส.อบจ. เขต 5 อ.เมืองฯ
    4.นายอภินพ วิภากูล                   ส.อบจ. เขต 9​ อ.เมืองฯ
    5.นายเอกภพ​ แพรอัตถ์​                ส.อบจ. เขต​6 อ.เมืองฯ
โดยมีเจ้าหน้าที่ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม มาให้ควารมรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสภา อบจ.ด้วย 
สอบถาม