อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-08-20]มอบเงินสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบเงินสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีมอบเงินให้ กับ ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครปฐมเป็นตัวแทนรับมอบจำนวน ๑๕,๔๑๑,๖๐๐ บาท วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม