อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555