ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการบ้านเคหะสุขประชา “ธรรมศาลา” อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประกาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ครั้งที่ 2 งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” ในโครงการต้นแบบ จำนวน 3 โครงการ ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
สอบถาม