ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบให้แก่เด็กยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้านการศึกษา ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม จัดกิจกรรมพิเศษ “วันรวมดวงใจเยาวชนไทย ผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบให้แก่เด็กยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้านการศึกษา ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

สอบถาม