ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UVA)" ประจำปี 2560

เชื่อมโยงเว็บไซต์ http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th