ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารอบรมเตรียมความพร้อมทางการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์(LTAX GIS)
สอบถาม