ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารอบรมเตรียมความพร้อมทางการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์(LTAX GIS)