ข่าวประชาสัมพันธ์

22.07.2020 4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย

4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย

* เพื่อจัดการแสดงสินค้า
* ถ่ายทำภาพยนตร์
* แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว
* การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism)
**** ทุกกลุ่มจะต้องมีการกักตัว State Quarantine หรือ Hospital Quarantine 14 วัน เพื่อให้เกิดความแน่ใจ