ข่าวประชาสัมพันธ์

16/09/2020แอพพลิเคชั่น "นครปฐมพืชผักปลอดภัย" เพื่อยกระดับการผลิตการเกษตร ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมขน และภาคแรงงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น "นครปฐมพืชผักปลอดภัย" เพื่อยกระดับการผลิตการเกษตร ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมขน และภาคแรงงาน ติดตามกระบวนการผลิตและเรียนรู้โดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลได้ง่าย ติดตามการเพาะปลูกของเกษตรกร พัฒนาขีดความสามารถเกษตรกร ใช้ข้อมูลรักษามาตราฐานการปลูกพืช ประสานงานแนะนำ ดูแล แชร์ข้อมูลความรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ข้อมูลนั้นพัฒนาได้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "นครปฐมพืชผักปลอดภัย" ซึ่งในช่วงแรกจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะในระบบแอนดรอยด์เท่านั้น