ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กันยายน 2563 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563

กรมปศุสัตว์กำหนดจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า