ข่าวประชาสัมพันธ์
27.10.2020 กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้ว
           นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
           ***สำหรับกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 โดยจังหวัดนครปฐมเปิดรับสมัครที่ห้องประชุม อบจ.นครปฐม และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 กรณีไม่มีการร้องเรียน จะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ ในวันที่ 19 มกราคม 2564 หากมีการร้องเรียน จะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถาม