ข่าวประชาสัมพันธ์
29.10.2020 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม