ข่าวประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชัน “Smart Vote”เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
แอปพลิเคชัน “Smart Vote”
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวให้ประชาชนติดตามแอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก “Smart Vote”  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติ และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ข้อมูลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รายชื่อและข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ คู่มือประชาชนชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น ชุดเลือกตั้ง อบต. ชุดเลือกตั้งเทศบาล ชุดเลือกตั้ง อบจ. และชุดเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งในหมวดหัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลหลังจากมีการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Smart Vote” ได้ใน App store ในระบบ iOS และ Play Store ในระบบ Android
สอบถาม