ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาชนจังหวัดนครปฐม ที่มีประวัติการเดินทางไป ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2563 กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแจ้ง รพ.สต. /สสอ.ใกล้บ้าน ภายในวันที่ 26 ธ.ค.2563

ด่วน ! ขอให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม ที่มีประวัติการเดินทางไป ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2563 กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแจ้ง รพ.สต. /สสอ.ใกล้บ้าน ภายในวันที่ 26 ธ.ค.2563
***
และหากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ร่วมกับ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ขอให้ไปพบแพทย์โดยด่วน ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน