ข่าวประชาสัมพันธ์

คลายข้อสงสัย ฉันอยู่ตรงไหนของการระบาด

หากยังมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
และหากทบทวนแล้วว่าอยู่ในกลุ่มสัมผัสโรค สามารถแจ้งได้ที่ รพ.สต. หรือรพ.สังกัดรัฐใกล้บ้านทุกแห่ง