ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 14/2564 เรื่องยกระดับการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย