ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 17/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่ออกกำลังกายพิตเนส ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
มาตรการควบคุมหลัก
- ทำความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน
- ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ เครื่องเล่น ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทุก 2 ชั่วโมง
- ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ
- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยจัดบริการตามจุดต่างๆ อย่างพอเพียง และสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
- ให้เว้นระยะที่นั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกกำลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกกำลังกาย
- ห้ามมิให้มีการฝึกสอน ยกเว้นการสอนแบบตัวต่อตัว ไม่มีการสัมผัส มีระยะห่างระหว่างผู้สอนกับผู้ออกกำลังกายอย่างน้อย 2 เมตร โดยผู้สอนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
- ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
- ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
- ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
- ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร เข้าไปใช้บริการในสถานออกกำลังกายฟิตเนส
- หากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสถานที่ดังกล่าว ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโรคฝ่ายละครึ่ง
หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 หรือประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับนี้ ให้ปิดสถานที่ฝ่าฝืนเป็นเวลา 14 วัน โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ให้ปิดสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 
สอบถาม