ข่าวประชาสัมพันธ์
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่ได้รับการผ่อนผัน ตามมติ ครม.วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด จะไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้
สอบถาม