ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่ไม่ถูกกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 13 ก.พ .64

1.ให้นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบัน
2. นายจ้างพิมพ์บัญชีรายชื่อ และใบแจ้งชำระเงินค่าใบอนุญาตทำงานจากระบบออนไลน์