ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 22 /2564 เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์สำหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (เพิ่มเติม)

เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ประกาศกำหนดให้พื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพรานเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง