ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 24/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้า เฉพาะของภาครัฐ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด