ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 26/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดังนี้
1. ให้สถานที่ที่มีประกาศให้ปิดตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้ สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้
1.1 สถานที่ประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
ของเอกชน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.
1.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลา
ปกติของสถานที่นั้น
1.3 สวนสนุก สวนน้ำ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น
2. สถานที่ตามข้อ 1 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรดแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด
3. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อมีอำนาจสั่งให้สถานที่ดังกล่าวเปิดดำเนินการได้
4. หากมีข้อความในประกาศฉบับใดขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้แทน
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตมมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
สอบถาม