ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม