ข่าวประชาสัมพันธ์
การแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ระบบเปิดให้บริการแล้ว
โดยกรอกข้อมูล
   1.เลขบัตรประจำตัวประชาชน
   2.รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
   3.ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)
   4.นามสกุลภาษาไทย
   5.วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
   6.กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
   จากนั้น กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล ระบบจะปรากฎ 
   -ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
   -ประเภทการเลือกตั้ง
   -วันที่เลือกตั้ง
**-ตัวเลือกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย
   1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
   2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
   3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
   4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
   5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
   6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
   7.เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
การแจ้งเหตุ
  ***การแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 - วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - วันที่ 4 เมษายน 2564) **
Download Link ระบบการแจ้งเหตุฯ
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
Cr. ผอ.กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม
สอบถาม