ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งที่ 860/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิจารณาอนุญาตให้บุคคลากร เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ในสถานศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอื่นนอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม สามารถเรียนหรือปฏิบัติงานได้