ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม