ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง อบจ.นครปฐม เรื่อง ให้ที่ปรึกษานายก อบจ.นครปฐม พ้นจากตำแหน่ง