ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 53/2564 เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางออกนอกเคหะสถานหรือสถานที่พำนัก