ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จ.นครปฐม ฉบับที่ ๕๘/๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมาตรการแนบท้าย