ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉ.๖๒/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19)สำหรับสถานที่พักของคนงานก่อสร้าง หรือสถานที่พักอื่นในลักษณะคล้ายกัน
สอบถาม