ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ที่ ฉ.๖๕/๒๕๖๔ เรื่องการยกระดับมาตรการในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม