ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉ.๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่