ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม