ข่าวประชาสัมพันธ์

เช็คสิทธิ!!!สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับ อบจ.นครปฐม

หมายเหตุ : โปรดนำสำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน) และปากกา มาในวันนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ