ข่าวประชาสัมพันธ์
เช็คสิทธิ!!!สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับ อบจ.นครปฐม
หมายเหตุ : โปรดนำสำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน) และปากกา มาในวันนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ
สอบถาม