ข้อบัญญัติงบประมาณ

[2013-05-14]รูปเล่มกรอบยุทธศาสตร์ อปท. (พ.ศ. 2557-2560)

สามารถดาวน์โหลดรูปเล่มกรอบยุทธศาสตร์ อปท.(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)