ข้อบัญญัติงบประมาณ

กรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท.จังหวัดนครปฐม

  • หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของ อปท. ในจังหวัดนครปฐม
   ๑.  เป็นโครงการที่ประชาชนในเขต อปท. ตั้งแต่  ๒  แห่งขึ้นไป ได้รับประโยชน์ และ
ได้ทำความตกลงกันไว้ว่าจะดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
   ๒.เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลในภาพรวมต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด
และใช้งบประมาณจำนวนมาก
   ๓. เป็นโครงการที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการกำกับดูแล
   ๔ เป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สภาพภูมิสังคม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
   ๕.  เป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  
   ๖. เป็นโครงการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด 
 
หมายเหตุ  : ขอให้ อบต. / เทศบาล ทุกแห่ง เสนอโครงการที่เกินศักยภาพตามหลักเกณฑ์ข้างต้น     ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอทราบ เพื่อให้คณะกรรมการประสานฯ ระดับอำเภอ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ จากนั้น จะได้จัดส่งโครงการให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด เพื่อประชุมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้ อบจ.นำไปบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ตามระเบียบต่อไป