ข้อบัญญัติงบประมาณ

=> การติดตามและการประเมิณผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2553

 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๓ ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและการประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฎิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบการติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓
จากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
      ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำสำเนาเอกสารรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
และรายละเอียดประกอบซึ่งเป็นเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ซึ่งได้จากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมิณผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-plan)