ข้อบัญญัติงบประมาณ

[2011-09-01]อนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.๒๕๔๐  และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๒ ( ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖
วรรค ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม