ข้อบัญญัติงบประมาณ

[2011-12-20] อนุมัติใฃ่แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
หมวด ๕ ข้อ ๒๖
         เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีแผนการดำเนินงานเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จึงประกาศอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน