ข้อบัญญัติงบประมาณ

[2012-11-15]อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556