ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-04-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองคูเมือง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5,11 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม