อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-08-06]ร่างประาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา หมูที่ 7,3 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ หมู๋ที่ 3 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน