อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-08-01]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,6,7 ต.ทุ่งขวาง เชื่อมต่อ ถนน อบจ.นฐ.0017 ค่ายลูกเสือ-กำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน